Báo cáo thường niên và quýSTTThông tinTài liệu
Báo cáo thường niên
1Báo cáo thường niên 2019Download
2Báo cáo thường niên 2018Download
3Báo cáo thường niên 2017Download
4Báo cáo thường niên 2016Download
5Báo cáo thường niên 2015Download
6Báo cáo thường niên 2014Download
7Báo cáo thường niên 2013Download
8Báo cáo thường niên 2012Download
9Báo cáo thường niên 2011Download
10Báo cáo thường niên 2010Download
Báo cáo phân tích từ các Công ty Chứng khoán
1SSI - Báo cáo phân tích mã EVE quý 3 -2018Download
2BSC - Báo cáo phân tích mã EVE quý 3 -2018Download
3SSI - Báo cáo phân tích mã EVE quý 2 -2018Download
Phân tích báo cáo tài chính quý
1Phân tích báo cáo tài chính quý 4 - 2017Download
2Phân tích báo cáo tài chính quý 3 - 2017Download
3Phân tích báo cáo tài chính bán niên 2017Download
4Phân tích báo cáo tài chính bán niên 2016Download
5Phân tích Báo cáo tài chính bán niên - 2014Download
6Phân tích báo cáo tài chính quý 3 - 2012Download
7Phân tích báo cáo tài chính quý 2 - 2012Download
8Phân tích báo cáo tài chính quý 1 - 2012Download
9Phân tích báo cáo tài chính quý 4 - 2011Download
10Phân tích báo cáo tài chính quý 3 - 2011Download
11Phân tích báo cáo tài chính quý 2 - 2011Download
12Phân tích báo cáo tài chính quý 1 - 2011Download
13Phân tích báo cáo tài chính bán niên - 2011Download

  • Everon
  • Artemis
  • King Koil
  • Interior
  • Everon Lite
  • Everon home deco
  • DEXFIL
  • Logo 6
  • Invista