Báo cáo thường niên và quýSTTThông tinTài liệu
Báo cáo thường niên
1Báo cáo thường niên 2020Download
2Báo cáo thường niên 2019Download
3Báo cáo thường niên 2018Download
4Báo cáo thường niên 2017Download
5Báo cáo thường niên 2016Download
6Báo cáo thường niên 2015Download
7Báo cáo thường niên 2014Download
8Báo cáo thường niên 2013Download
9Báo cáo thường niên 2012Download
10Báo cáo thường niên 2011Download
11Báo cáo thường niên 2010Download
Báo cáo phân tích từ các Công ty Chứng khoán
Năm 2020MAS - Báo cáo phân tích mã EVE 21.5.2020Download
Năm 2018SSI - Báo cáo phân tích mã EVE quý 3 -2018Download
BSC - Báo cáo phân tích mã EVE quý 3 -2018Download
SSI - Báo cáo phân tích mã EVE quý 2 -2018Download
Báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh theo quý
Năm 2021Báo cáo cập nhật 9M.2021Download
Báo cáo cập nhật Q1.2021Download
Năm 2020Báo cáo cập nhật 9M.2020Download
Báo cáo cập nhật 6M.2020Download
Báo cáo cập nhật Q1.2020Download
Năm 2019Báo cáo 6 tháng năm 2019Download
Năm 2018Báo cáo 09 tháng năm 2018Download
Năm 2017Phân tích báo cáo tài chính quý 4 - 2017Download
Phân tích báo cáo tài chính quý 3 - 2017Download
Phân tích báo cáo tài chính bán niên 2017Download
Năm 2016Phân tích báo cáo tài chính bán niên 2016Download

  • Everon
  • Artemis
  • King Koil
  • Interior
  • Everon Lite
  • Everon home deco
  • DEXFIL
  • Logo 6
  • Invista