Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chínhNăm tài chínhKỳ báo cáoBCTC công ty mẹBCTC hợp nhất
2020Quý IIIDownloadDownload
Bán niênDownloadDownload
Quý IIDownloadDownload
Quý IDownloadDownload
2019Cả nămDownloadDownload
Quý IVDownloadDownload
Quý IIIDownloadDownload
Bán niênDownloadDownload
Quý IIDownloadDownload
Quý IDownloadDowload
2018Cả nămDownloadDownload
Quý IVDownloadDownload
Quý IIIDownloadDownload
Bán niênDownloadDownload
Quý IIDownloadDownload
Quý IDownloadDownload
2017Cả nămDownloadDownload
Quý IVDownloadDownload
Quý IIIDownloadDownload
Bán niênDownloadDownload
Quý IIDownloadDownload
Quý IDownloadDownload
2016Cả nămDownloadDownload
Quý IVDownloadDownload
Quý IIIDownloadDownload
Bán niênDownloadDownload
Quý IIDownloadDownload
Quý IDownloadDownload
2015Cả nămDownloadDownload
Quý IVDownloadDownload
Quý IIIDownloadDownload
Bán niênDownloadDownload
Quý IIDownloadDownload
Quý IDownloadDownload
2014Cả nămDownloadDownload
Quý IVDownloadDownload
Quý IIIDownloadDownload
Bán niên DownloadDownload
Quý IIDownloadDownload
Quý IDownloadDownload
2013Cả nămDownloadDownload
Quý IVDownloadDownload
Quý IIIDownloadDownload
Bán niênDownloadDownload
Quý IIDownloadDownload
Quý IDownloadDownload
2012
Quý IDownloadDownload
Quý IIDownloadDownload
Bán niênDownloadDownload
Quý IIIDownloadDownload
Quý IVDownloadDownload
Cả nămDownloadDownload
2011Quý IDownloadDownload
Quý IIDownloadDownload
Bán niênDownloadDownload
Quý IIIDownloadDownload
Quý IVDownloadDownload
Cả nămDownloadDownload
2010Bán niênDownloadDownload
Quý IIIDownloadDownload
Quý IVDownloadDownload
Cả nămDownloadDownload
 
 
  • Everon
  • Artemis
  • King Koil
  • Interior
  • Everon Lite
  • Everon home deco
  • DEXFIL
  • Logo 6
  • Invista