Trả cổ tức và chia thưởngNămTỉ lệNgày đăng ký cuối cùngNgày thanh toánGhi chú
Cổ tức bằng tiềnCổ tức bằng cổ phiếu / Cổ phiếu thưởng
200910%15% 24/07/2010 
201020%50%25/05/201115/06/2011 
201115%20%15/05/201225/05/2012 
201210%-25/04/201328/05/2013 
201311%-26/08/201410/09/2014 
201410%-19/06/201501/07/2015 
201520%-31/05/201620/06/2016 
-50%20/07/201608/09/2016 
201610%-01/06/201728/06/2017 
201710%-10/05/201818/05/2018 
201810%-07/06/201919/06/2019 
20199%-19/05/202026/05/2020 
202010% 25/05/202102/06/2021 
 
  • Everon
  • Artemis
  • King Koil
  • Interior
  • Everon Lite
  • Everon home deco
  • DEXFIL
  • Logo 6
  • Invista