Các thông báo

Thông báo điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi

06/09/2019
Lượt xem: 580
Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia trân trọng kính gửi các Quý cổ đông thông tin về việc điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi đã phát hành vào ngày 06/09/2018, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 006/2018/HĐQT/NQ ngày 15/06/2018 về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo. Ngày 06/09/2018, Công ty đã phát hành 10.100.000 USD trái phiếu nói trên cho Quỹ đầu tư Rhinos Vietnam Convertible bond private investment fund no.4 với quy định về giá chuyển đổi như sau:
 
1. Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 10.100.000 USD (Mười triệu một trăm ngàn đô la Mỹ)
 
2. Giá chuyển đổi                            : 18.245 VND/cổ phiếu
 
3. Điều chỉnh giá chuyển đổi
Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh trong các sự kiện như sau:

 1. Nếu Tổ Chức Phát Hành thực hiện (A) việc tách hoặc chia nhỏ Cổ Phần, (B) gộp Các Cổ Phần, (C) phân loại lại Các Cổ Phần, (D) việc thay đổi mệnh giá Cổ Phần, (E) việc phát hành Cổ Phần thưởng, hoặc (F) việc chia cổ tức của Cổ Phần hoặc bất cứ tài sản nào khác (nhưng không bao gồm việc chia cổ tức bằng tiền) bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chứng khoán, và
 2. Nếu Tổ Chức Phát Hành phát hành bất kỳ Cổ Phần hoặc cho phép thực hiện bất kỳ quyền chọn chứng khoán nào, chứng quyền hoặc bất kỳ chứng khoán chuyển đổi hoặc hoán đổi thành Cổ Phần nào, mà theo đó giá của Các Cổ Phần sẽ được phát hành theo sự kiện pha loãng nêu trên có giá thấp hơn mức giá đóng cửa tại ngày làm việc liền trước ngày mà Hội đồng quản trị chấp thuận cho sự kiện pha loãng có liên quan, Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh thành một mức giá thấp hơn.
 
Giá Chuyển Đổi Điều Chỉnh = P * (A + B*C/D) / (A + B)
Trong đó:
 • P là Giá Chuyển Đổi hiện tại ngay trước khi điều chỉnh;
 • A là tổng số Cổ Phần đang lưu hành vào ngày mà sự kiện pha loãng có liên quan được Hội đồng quản trị thông qua (Cổ Phần Đang Lưu Hành có nghĩa là tổng số Cổ Phần đã phát hành trừ đi số Cổ Phần quỹ, nếu có);
 • B là số Cổ Phần bổ sung sẽ được phát hành là kết quả của sự kiện pha loãng có liên quan;
 • C là giá mỗi Cổ Phần bổ sung do sự kiện pha loãng có liên quan; và
 • D là giá đóng cửa của một Cổ Phần vào ngày làm việc liền trước ngày Hội đồng quản trị chấp thuận sự kiện pha loãng có liên quan.
 
Mỗi 3 tháng, nếu giá cao nhất của đường giá trung bình khối lượng giao dịch có trọng số của một tháng, một tuần và một ngày giao dịch trước mỗi Ngày rơi vào chu kỳ 3 (ba) tháng – “ngày thiết lập” kể từ sau Ngày Phát Hành; nếu Giá Cổ Phiếu Tham Chiếu thấp hơn Giá Chuyển Đổi, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh giảm xuống Giá cổ phiếu tham chiếu vào và từ ngày thiết lập nhưng không thấp hơn 70% Giá chuyển đổi ban đầu kể từ ngày phát hành.
 

Theo đó, giá tham chiếu mỗi 3 tháng sau phát hành như sau:

Giá chuyển đổi
(ngày 6/9/2018)
Giá tham chiếu kỳ 1
(tại 05/12/2018)
Giá tham chiếu kỳ 2
(tại 5/3/2019)
Giá tham chiếu kỳ 3
(tại 5/6/2019)
Giá tham chiếu kỳ 4
(tại 5/9/2019)
70% giá chuyển đổi ban đầu
18.245 VND18.329 VND16.906 VND15.555 VND12.642 VND12.772 VND


Theo quy định về điều chỉnh giá chuyển đổi nêu trên, giá chuyển đổi cho 10.100.000 USD trái phiếu chuyển đổi từ ngày 6/9/2019 sẽ là 12.772 VND/1 cổ phiếu.

Trân trọng!

 


 • Everon
 • Artemis
 • King Koil
 • Interior
 • Everon Lite
 • Everon home deco
 • DEXFIL
 • Logo 6
 • Invista