[|-|]/FileManager/Gallery/Thang12_2012/1.jpg[-]Lễ cắt băng khánh thành nhà máy
[|-|]/FileManager/Gallery/Thang12_2012/2.jpg[-]Tổng giám đốc Everpia phát biểu